Oleme Iisaku Gümnaasiumi ÕE, Kehra Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli noored, kes osalevad Noortekohtumise projektis "Kvaliteetsem elu: tervis ja sport".

Siin saate ülevaate meie projekti tegemistest :)

Projekti on rahastanud SA Archimedes Noorteagentuur.

neljapäev, 13. oktoober 2016

Järeltegevused ja kirjutised meie tegemiste kohta Kohtla-Järvel

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kodulehel on ilmunud kokkuvõtteid meie projekti laagrite kohta:

http://www.tammiku.edu.ee/rus/?p=4325     ja        http://www.tammiku.edu.ee/rus/?p=4336


Samuti on Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli koolilehes ilmunud artikkel meie noortekohtumise projektist (lk 15-16):  http://www.tammiku.edu.ee/rus/wp-content/uploads/2013/11/gazeta21.pdf

11. oktoobril tegid Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli projektis osalenud noored koolis kokkuvõtte meie projekti tegemistest ning tutvustasid kaasõpilastele projekti "Kvaliteetsem elu: tervis ja sport" sisu ja tulemusi.


reede, 7. oktoober 2016

Meie meedias

Kehras toimuva laagri jooksul kirjutati põgusalt meie laagritegevusest Ida-Harjumaa kohalikus ajalehes Sõnumitooja. Artikkel on saadav siin:

https://sonumitooja.ee/anija-vallas-oli-nadala-jooksul-3-lastelaagrit/


Samuti ilmus põhjalikum artikkel meie projekti kohta ka Kehra Gümnaasiumi kooli ajalehes nr 3 rubriigis "Lühidalt spordist". Artiklit on võimalik lugeda siin: https://goo.gl/lDUZwq 

https://goo.gl/lDUZwq

neljapäev, 6. oktoober 2016

Meie projekt kohalikus ajalehes

Iisaku valla kohalikus ajalehes "Meie Keskel" (september 2016) ilmus ülevaatlik artikkel ka meie projekti kohta. Kuna ajaleht ilmub iga kahe kuu tagant, on artiklis juttu mõlemast kohtumisest.

Artikkel on kättesaadav siin (lk 4):

http://www.iisaku.ee/index.php?uid=be99e552a98a6373b987&module=59&op=5&fail_id=2135

http://www.iisaku.ee/index.php?uid=be99e552a98a6373b987&module=59&op=5&fail_id=2135

teisipäev, 27. september 2016

Laagrite käigus toimunud eneseanalüüs

KEHRAS

Analüüsipuu põhimõte on selles, et järeldada ja analüüsida kui palju olid noored laagri käigus arendanud projektis eesmärgistatud pädevusi. Kokku oli projekti käigus vaja arendada viite põhipädevust. Puul oli kujutatud oksad, millel olid kirjas arendatatavad pädevused: keeleoskus, IT-oskus, õppimisoskus, kultuurilised teadmised, kehaline aktiivsus ja sotsiaalne oskus. Projektilaagris osalenud noored jagati viide rühma, mis täitsid analüüsipuud lehtedega laagri igal õhtul. Noored olid jaotatud gruppidesse nõnda, et igast koolist oli rühmas osalisi. Hinnati värviliste lehekestega, mida pidi ise puuokste külge joonistama. Lehekeste värvid kujutasid skaalat 1-5 (1-kollane; 2-roheline; 3-sinine; 4-punane; 5-pruun), kus üks tähendas, et arendati antud pädevust kõige vähem ja viis tähendas, et seda pädevust arendati kõige enam. Nii päeva kui ka kogu laagri lõpus nägid noored puud visuaalselt vaadates, et millist pädevust arendati kõige rohkem ja millist kõige vähem. Nõnda sai laagri lõpuõhtul suuliselt teha ühise kokkuvõtte, mille käigus kõik grupid põhjendasid lehtede jaotust pädevuste okste küljes ning toodi välja miks üht või teist pädevust projektis osalenute hinnangul vähem ja rohkem arendati ning arutleti, kas oleks saanud kuidagi vähem arendatud pädevusi ka mingite tegevuste käigus rohkem arendada. Kõige enam punkte saanud pädevus oli kehaline aktiivsus, mis on ka igati loogiline, kuna projekti põhirõhk lisaks keele arendamisele oligi sportlike tegevuste ja oskuste arendamisel.

Analüüsipuu

Paatide meetod

 Paatide meetodi põhimõte oli selles, et noored saaksid väljendada loominguliselt oma muljet enda arengu kohta päeva ja laagri jooksul nelja püstitatud eesmärgistatud oskuse osas, paigutades paate jõe peale nõnda nagu nad sobivaks peavad ning paatide paigutust suuliselt põhjendades. Selle jaoks anti viiele segagrupile (igast koolist noored olid jaotatud gruppidesse) paber, mille peale oli joonistatud jõgi ja neli tegevuse/eesmärgiga märgistatud paati. Jõele pidi asetama paadid nõnda, et suudme juures oleme me kõige rohkem õppinud/eesmärki täitnud ja lähte juures kõige vähem. Paatide paigutamine toimus iga päev ning selleks, et tekiks visuaalne erinevus paatide paigutuse asukohtade muutumisel, siis lasti igal õhtul märgistada eelmise päeva paatide asukoht (iga päeva kohta oli märgistuseks erinev värvus ja legend jõe kõrvale tehtud). Laagri alguses olid paadid suhteliselt lähte juures, kuid laagri lõpuks olid paadid üsna suudme lähedal. See tegi ainult rõõmu, sest näitas, et areng on toimund suures osas. Lisaks sellele, et igal laagriõhtul toimus paatide asukoha muutuse analüüs võrrelduna eelmise päevaga, siis tehti laagri lõpus ka suuline üldine kokkuvõte kogu projektilaagri osas. Selle käigus iga rühm põhjendas paatide asukohtade muutumist ning tõi välja täpsemalt teatud tegevusi, mis paadi asukoha paigutamist jõele mõjutas.

***
***
***
***

IISAKUS

Kuna Iisakus toimus meie esimene laager ja enamus noortest ei olnud veel omavahel kunagi varem näinud, siis üritasime panna rõhku rohkem tuttavaks saamisele ja oma arvamuse avaldamisele ning esimesel päeval eelnevate teadmiste väljaselgitamisele. Pärast laagrit analüüsisime oma teadmiste tõusu teemal "Sport ja tervis". Selleks kasutasime plakati- ja rühmatöö meetodit.

Eelnevad teadmised versus uued teadmised

Kuna tervis ja sport on teemad, mida tegelikult üritatakse käsitleda igapäevaselt ka koolitundides inimese- ja terviseõpetuses, siis esimeses laagris otsustasime analüüsimeetodina kasutada plakati- ja rühmatöö meetodit. Nimelt esimesel päeval andsime igale rühmale (rühmad moodustati nõnda, et igast koolist oli igas rühmas liikmeid) kätte tühja plakati, millel oli vaid pealkiri "Tervis ja sport" ning nende ülesandeks oli plakat täita oma teadmistega antud valdkonna kohta. Sellisel kujul saime väljaselgitada kõigi projektis osalevate noorte algteadmised. Teisel päeval tuli meile tarka juttu toitumise kohta rääkima toitumisspetsialist Signessa Kalmus, kes käis enne oma töötuba ka üle vaatamas eelmisel päeval noorte poolt koostatud plakatid ning sai hea ülevaate sellest, et mida noored juba teavad ning ütles, et ta oskab nüüd oma töötoas keskenduda rohkem nendele teemadele, mida plakatitel eelteadmistena näha polnud. Seega oli eelteadmiste kogumine hea mitte ainult hilisemate teadmistega võrdlemiseks, vaid ka selleks, et juhendajad saaksid parema ülevaate sellest, mida noored juba antud teemast teavad. Projektilaagri viimasel päeval võeti esimesel päeval tehtud plakatid taas samade rühmade poolt endale laua peale ning pandi kõrvale plakati laiendus (lisaleht), millele rühmatöö käigus lisati teadmised, mida varem ei teadnud ning mida uut saadi teada ja õpiti tegema just selle laagri käigus. Nõnda on näha väga kenasti see, mis oli teada laagri esimesel päeval ja see, mis lisandus laagri jooksul ja sai kirja pandud laagri viimasel päeval :)
 

***

 ***
***

Tagasiside tabel ja ring

Esimeses laagris ehk Iisaku laagris andsid noored päevase tegevuse kohta tabelisse tagasisidet selle kohta, mis neile päeva jooksul rohkem meeldis ja mis vähem. Sarnane tabel pandi üles ka kunagi "Idee45" koolitusel ja sealt noored ka selle tabeli mõtte said. Samas aga sai üsna pea selgeks, et see tabel ei anna väga analüütilist ülevaadet. Kuigi iga kooli noored andsid tagasisidet igal õhtul tabeli juures seistes ja oma valikuid selgitades, siis tundsime, et analüütiliselt jääb sellest väheks ning otsustati teha ka igal õhtul tagasiside ringi, kus igaüks sai enda kätte järjestikku palli ning sai võtta sõna, et mida ta tollel päeval enda jaoks kõige enam õppis ning miks ta arvab nõnda. Nii said esimeses laagris inimesed ka rohkem tuttavaks selles osas, et igaüks sai sõna ning teised kuulasid, et mis kellegile tegevustest rohkem huvi pakkus ning seeläbi leiti ühiste huvidega tuttavaid.

Tagasiside tabel esmaspäeva õhtul


Tagasiside tabel reede õhtul
***

Tagasiside ring

Viimasel Iisaku laagri päeval tehti noortele ka tagasisidestamiseks tagasiside ankeet, mille ülesehitus pani rõhu põhipädevuste analüüsile. 

Ankeeti saab näha siin:  https://goo.gl/QtC5Od


https://goo.gl/QtC5Od

kolmapäev, 7. september 2016

Järeltegevused Iisakus :)

Me jagasime oma projekti käigus tehtut ja omandatud teadmisi kooli tervisenädala raames koolikaaslastega. Meie koolis toimub 5.-9. septembrini tervisenädal, mille toimumise teostamisel olime ka ise abiks. Näiteks panime üles näituse oma suhkru töötoast, valides näitusele nimetuse "Suhkur meie jookides". Paljud koolikaaslased on tulnud ütlema, et see on õudust- ja samas ka muljetäratav, kui visuaalselt näeb kui palju suhkrut meie igapäevastes poest ostetavates jookides tegelikult on. Seega on näitusel juba mõju olnud. Ka jagasime seina peal oma äppide töötoa ja katsetamise tulemusi, kus iga rühm katsetas kolme sarnaste omaduste ja funktsioonidega äppi ning valisime võitja. Ka seda on koolikaaslaste ja õpetajate poolt kiidetud. Paljud on öelnud, et nad isegi ei teadnud, et sellised asjad nagu veeäppid on olemas üldse.
Lisaks korraldasid kolmapäeval poisid kooli fuajees nooremate klasside kehamassiindeksi arvutamise õpetamise. Mina rääkisin, et mis kehamassiindeks on ja kuidas seda arvutatakse ning teised aitasid pikkust mõõta ja kaaluda ning arvutada. Karl-Joosep oli suureks toeks arvutamisel, Alvar ja Rain R. kaalumisel ja Rain K. aitas leida vastust arvutatud numbrile. Meie suureks üllatuseks tuli välja, et paljud meie nooremate klasside õpilased on alakaalulised ja peaksid rohkem sööma. Ühest küljest oli vahva noori õpetada, kuid teisest küljest saime aru, et küll see algklasside õpetaja töö on küll keeruline :D
Neljapäeval viivad projektis osalenud neiud kogu koolile aulas läbi virgutusvõimlemise või siis virgutustantsimise :D Nad on seda igatahes mitu päeva juba ettevalmistanud :) 

Tüdrukud harjutamas :)
Nädala lõpus tehti kogu tervisenädala kohta kokkuvõttev video, milles saab näha ka meie projektis osalenud aktiivseid noori tervisenädala õnnestumisele kaasa aitamas :)

https://drive.google.com/file/d/0B4F-JVbPP9OUSHNwcHExTGlGY0E/view?usp=sharing

neljapäev, 1. september 2016

Kehra laagri kokkuvõttev video

Siin on näha 23.08-27.08.2016 toimunud Noortekohtumiste projekti "Kvaliteetsem elu: tervislik toitumine ja sport" Kehra projektilaagrit kokkuvõttev video :)


http://goo.gl/g2bsYk

pühapäev, 28. august 2016

Утро субботы.

Утро субботы началось с пробежки, но из за того что многие немного простудились нас пожалели и  мы сделали круг поменьше. После пробежки мы привели себя в порядок и отправились завтракать в Kehra Kogudus. На завтрак у нас были на выбор хлопья и мюсли, бутерброды и кофе/чай. Позавтракав мы пошли играть в гандбол и волейболл.